parallax background

Sprostowanie świadectwa pracy. Kiedy jest potrzebne?

Świadectwo pracy to jeden z dokumentów, które dostajemy po zakończeniu zatrudnienia u danego pracodawcy. Dokument ten powinien być starannie przygotowany i zawierać niezbędne informacje. Niestety, czasem może zdarzyć się w nim pomyłka. Co wtedy zrobić?

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który pracownik otrzymuje od pracodawcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Wydanie takiego dokumentu jest obowiązkowe niezależnie od tego jak długo pracownik pracował w danej firmie. Obowiązek dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli:

  • umowy na czas nieokreślony
  • umowy na czas określony
  • umowy na czas próbny

 

W świadectwie pracy powinny znaleźć się m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Zawarte w nim dane muszą być zgodne z prawdą, ponieważ mają wpływ na przyszłe świadczenia pracownicze byłego pracownika.

 

 

 

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy
  • zajmowanych stanowisk
  • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy
  • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego

 

Co zrobić, gdy pojawi się pomyłka?

Po otrzymaniu wystawionego świadectwa pracy pracownik powinien sprawdzić wszystkie wymienione w nim informacje. W przypadku zauważenia błędu ma 14 dni od momentu otrzymania świadectwa, aby zgłosić potrzebę naniesienia poprawek. Robi to poprzez złożenie wniosku u byłego pracodawcy. We wniosku powinny znaleźć się wytyczne, co należy skorygować.  Po otrzymaniu wniosku pracodawca może zawiadomić pracownika w wybranej dla siebie formie (papierowej lub elektronicznej) o negatywnym jego rozpatrzeniu. Ma na to siedem dni od momentu, gdy wpłynie do niego wniosek pracownika. W przypadku, gdy uzna wniosek za zasadny wystawia sprostowanie świadectwa.

Duplikat świadectwa pracy

Duplikat świadectwa pracy wystawiany może być nawet po wielu latach od momentu zatrudnienia. Wystawiany jest na prośbę byłego pracownika. Najczęstszym powodem jest zgubienie lub zniszczenie oryginału świadectwa. Odpis może być przekazany także osobie bliskiej lub upoważnionej przez pracownika.  W przypadku śmierci pracownika świadectwo może być wydane jego żonie/mężowi lub innej osobie uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną, a w razie braku takich osób – innej osobie będącej spadkobiercą pracownika.

 

Sprostowanie świadectwa pracy. Kiedy jest potrzebne?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more